Vattenanalys

Var femte borrad brunn i Sverige har otjänligt vatten. Livsmedelsverket rekommenderar att ett prov tas minst var tredje år. Så vattenanalysen är vår viktigaste tjänst för att hjälpa våra kunder.

 

Det är inte alltid lätt att själv veta vad som kan vara fel med sitt vatten. Ett ackrediterat laboratorium ger oss svar efter testning av en halv liter vatten. I och med analysen är vi säkra på vad som behövs för ett friskt vatten. Du kan kontakta oss direkt för att beställa en vattenanalys. Våra analyser omfattar nedanstående:

Kemisk analys testas på följande parametrar:

COD(Mn), konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg, lukt, Fluorid, Nitratkväve, Nitrat, Klorid, Sulfat, Ammoniumkväve, Ammonium, Nitritkväve, Nitrit, Fosfat, Fosfatfosfor, Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total).

Mikrobiologisk vattenanalys

Antal mikroorganismer vid 22°C, 3 dygn. Escherichia coli Koliforma bakterier.

Radonanalys

Denna analys rekommenderas till djupborrade brunnar i riskområden.

Metallpaket

Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen, Uran.

jms pump

Introduktion om vattenanalys

Vatten är en av de mest värdefulla resurserna på vår planet. Det är nödvändigt för allt levande, och vi människor är inget undantag. Därför är det viktigt att vi ser till att vattnet vi använder är rent och fritt från skadliga ämnen. Detta är där vattenanalys kommer in i bilden.

Vad är vattenanalys?

Vattenanalys är processen att undersöka vatten för att bestämma dess kvalitet och om det innehåller några föroreningar eller mikroorganismer som kan vara skadliga för människor eller miljön. Det kan göras på olika sätt, beroende på vad man vill undersöka och vilken typ av vatten som ska analyseras.

Varför är vattenanalys viktigt?

Vattenanalys är viktigt av flera skäl. För det första hjälper det oss att säkerställa att vi vet vilka ämnen som skall reduceras och att vi kan välja rätt vattenreningsfilter till dig samt att vattnet vi dricker är säkert och fritt från skadliga ämnen.

Vattenanalysprocessen

Provtagning

Det första steget i vattenanalysprocessen är provtagning. Det är viktigt att följa instruktionen när man samlar in proverna för att undvika kontaminering och säkerställa att resultaten är så exakta som möjligt.

Laboratorieanalyser

Efter att proverna har samlats in transporteras de till ett laboratorium där de analyseras. Det finns olika typer av tester som kan göras beroende på vad man vill undersöka.

Fysikaliska tester

Dessa tester mäter fysiska egenskaper hos vattnet, som t.ex. temperatur, färg, lukt och smak. De kan också inkludera tester för att mäta turbiditet, vilket är hur grumligt vattnet är.

Kemiska tester

Dessa tester mäter olika kemiska egenskaper hos vattnet, som t.ex. pH, hårdhet, och närvaron av olika metaller och kemikalier.

Biologiska tester

Dessa tester används för att identifiera och räkna mikroorganismer i vattnet, som t.ex. bakterier, virus och parasiter.

bli franchisetagare

Tolkning av resultat

Efter att testerna har utförts måste resultaten tolkas. Detta görs av JMS erfarna vattenrådgivare som kan jämföra resultaten med standardvärden och avgöra om vattnet är säkert att använda eller om det behöver ytterligare behandling.

Vanliga vattenföroreningar

Det finns många olika typer av föroreningar som kan förekomma i vatten. Här är några av de vanligaste:

Metaller

Metaller som bly, koppar och arsenik kan vara skadliga för människor och miljön. De kan komma från naturliga källor, som t.ex. berggrund, men också från mänsklig aktivitet, som t.ex. gruvdrift, industri och jordbruk.

Mikroorganismer

Mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter kan orsaka sjukdomar hos människor och djur. De kan komma från avloppsvatten, jordbruk och naturliga källor som t.ex. djur och växter.

Kemikalier

Kemikalier som bekämpningsmedel, lösningsmedel och konserveringsmedel kan vara skadliga för människor och miljön. De kan komma från industri, jordbruk och hushåll.

dricksvatten

Hur kan man skydda sitt dricksvatten

Det finns flera sätt att skydda sitt dricksvatten från föroreningar:

Rengöring av vattensystem

Det är viktigt att regelbundet rengöra och underhålla vattensystemet, inklusive rör, tankar och filter, för att undvika att föroreningar byggs upp.

Användning av vattenfilter

Vattenfilter kan hjälpa till att ta bort föroreningar från vattnet innan det används. Det finns olika typer av filter tillgängliga, så det är viktigt att välja ett som är lämpligt för ditt vatten och dina behov.

Sammanfattning

Vattenanalys är en viktig process som hjälper oss att säkerställa att vattnet vi använder är säkert och fritt från skadliga ämnen. Det finns många olika typer av föroreningar som kan förekomma i vatten, och det är viktigt att regelbundet testa vattnet för att identifiera och kontrollera dessa föroreningar. Genom att följa goda rutiner för vattenhantering och använda lämpliga vattenfilter kan vi skydda vårt dricksvatten och vår hälsa.

 

vatten hushåll

Vanliga frågor och svar om vattenanalys

Vad är de vanligaste föroreningarna i dricksvatten?

De vanligaste föroreningarna i ett brunnsvatten är järn, mangan, kalk, lågt pH, humusämnen, färg, lukt, radon, mikroorganismer som bakterier och virus, och kemikalier som PFAS och bekämpningsmedel.

Hur ofta bör jag testa mitt dricksvatten?

Livsmedelsverket rekommenderar att ett prov tas minst var tredje år, men det kan vara nödvändigt att göra det oftare om det finns kända problem med vattenkvaliteten i ditt område eller om du har gjort några ändringar i ditt vattensystem.

Hur kan jag skydda mitt dricksvatten från föroreningar?

Det finns flera sätt att skydda ditt dricksvatten från föroreningar, inklusive regelbunden rengöring och underhåll av ditt vattensystem, användning av lämpliga vattenfilter, och att vara medveten om möjliga föroreningskällor i ditt område.

Är det säkert att dricka kranvatten?

Kvaliteten på kranvatten varierar beroende på plats och källa. Det är generellt säkert att dricka kranvatten i många delar av världen, men det är alltid bra att testa vattnet regelbundet och använda ett vattenfilter om det behövs.

Vad ska jag göra om jag upptäcker föroreningar i mitt dricksvatten?

Om du upptäcker föroreningar i ditt dricksvatten är det viktigt att inte dricka eller använda vattnet tills problemet har åtgärdats. JMS hjälper dig att hitta den bästa vattenreningslösningen för ditt behov.